SPVZT
 
WEB 2 LINK (ENTER KEY):
 Účetní, (podnikový)právník, nezapsaný mediátor
/
 (ENGLISH: Accountant, firm(lawyer), unregistered mediator) ( http://www.czechlawfirm.com/ )
     
WEB 1:
   
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
   
 FILOSOFIE ROVNOVÁHY/ PHILOSOPHY OF BALANCE
http://www.spvzt.cz/


cz ČESKY podrobně:
http://www.spvzt.cz/czech.html
gbun ENGLISH in details:
 http://www.spvzt.cz/translations.htm

       
Jestliže také pro těhotné a kojící matky a děti nebude uzákoněno jako nynější povolení prodeje v obvyklých obchodech a v budoucnu s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu./ If also for pregnant and breastfeeding mothers and children the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law as the now permission of sale in usual shops and, in the future with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die.
   
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání.
raj
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).

Problem is if the substance of nature (charity or, on the contrary, predation) enables generally to return charitable action for charitable action.
Jestli a protože naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke zvířatům, každá necharitní civilizace ve Vesmíru, která uspěla uskutečnit výbuchy jako na Vesmírných hvězdách, se vyhubila v atomových válkách, proto nyní zřejmě neexistuje jiná Vesmírná civilizace v našem dosahu vyjma lidstva (Fermiho paradox). Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně vs. T.Akvinský, Suma proti pohanům, kniha tři, 112) atom If and because our society won't be more charitable, now mainly in relation to animals, every uncharitable civilization in Universe which succeeded in realizing explosions as in Cosmic stars became extinct in atomic wars, therefore now there is apparently no other Cosmic civilization within our reach except humanity (Fermi paradox). Sin to have freezer, yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas, Summa contra Gentiles, book three, 112)
  Copyleft 2023: Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak, a audio soubory (viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) jsou licencovány zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše). / Copyleft 2023: My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise, and  audio files  (see http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) are licensed here under the terms of free web applications (see above).
   

Nahoru/Up